top of page

Algemene voorwaarden USWIM events

 

1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:

1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen USWIM en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van een USWIM event.

1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de USWIM internet-site of een daaraan rechtstreeks doorgelinkte pagina van USWIM.

1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met USWIM aangaat.

1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen USWIM en Opdrachtgever aangaande het USWIM events waarvoor wordt ingeschreven..

1.6 USWIM bekend onder de handelsnaam: USWIM gevestigd te Muiden (NL) en hierna verder te noemen "USWIM".

1.8 “USWIM events: de producten die USWIM aanbiedt. Dit kan zijn in de vorm van clinics, trainingen (online en in real live), zwemkampen en overige activiteiten die USWIM organiseert. 

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle USWIM events. 

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door USWIM uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien USWIM daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van USWIM zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de website volledig heeft ingevuld, verzonden en het USWIM event heeft betaald. Bij aanmelding via het internet is er sprake van 7 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

3.3 Na totstandkoming van de Overeenkomst, ontvangt Opdrachtgever van USWIM een bevestiging. Deze dient als definitieve bevestiging van de inschrijving voor het USWIM event. 

3.4 Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst van de betaling behandeld. Indien het maximum aantal deelnemers voor desbetreffende USWIM event is bereikt, zal de aanmelding niet meer in behandeling worden genomen. 

4. Betaling en Tarieven

4.1 De betaling van USWIM events vindt plaats direct na het invullen van het inschrijfformulier. Indien er geen betaling plaatsvindt, is er geen inschrijving.

4.2 De kosten voor een USWIM event worden bepaald door USWIM en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. 

 

5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van USWIM ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. 

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door USWIM in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door USWIM van (voortzetting van) het USWIM event worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Deelnemer. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

5.3 Indien USWIM de verwachting heeft dat Deelnemer hinder, overlast of belemmeringen zou kunnen gaan opleveren zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door USWIM in sterke mate bemoeilijkt zou kunnen worden heeft USWIM de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren.

5.4 De deelnemer stemt toe dat tijdens het desbetreffende USWIM event door de staf van USWIM mogelijk foto’s en/of video’s gemaakt worden met daarop mogelijk een herkenbare afbeelding van de deelnemer. USWIM kan deze afbeelding gebruiken op social media en in vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, enz.

 

6. Aansprakelijkheid van USWIM

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. USWIM aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van USWIM geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van USWIM, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 USWIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door USWIM bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van USWIM beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid)verzekering(en) aanspraak bestaat.

6.4 Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dieet en medicijn gebruik. 

 

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor USWIM en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleven van de gedragsregels (Redelijke regels gesteld door USWIM trainers tijdens een USWIM event) is hieronder begrepen - van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal USWIM vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.


 

8. Overmacht/Wijziging/Annulering USWIM 

8.1 Indien USWIM door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is USWIM gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een USWIM eventl.

8.3 USWIM is nimmer aansprakelijk voor gemaakte kosten indien overeenkomst wordt ontbonden. 

 

9. Annulering door Opdrachtgever

9.1 Annulering dient schriftelijk (per email) te geschieden.

9.2 Indien een overeenkomst binnen twee weken voor aanvang van het USWIM event wordt geannuleerd, heeft Deelnemer geen recht op teruggave van betaling. Tenzij de wettelijke periode van 7 dagen bedenktijd nog in werking is op het moment van annuleren.

9.3 Indien een overeenkomst voor twee weken voor aanvang van een USWIM event wordt geannuleerd, heeft Opdrachtgever recht op teruggave van 80% van het betaalde bedrag voor het USWIM event.

9.4 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Deze overdracht moet aan USWIM per email kenbaar worden gemaakt.

9.5 De inschrijving van Deelnemer is persoonsgebonden en kan alleen in overleg met USWIM worden overgedragen aan een andere persoon.

 

10. Leeftijd

10.1 De minimum leeftijd voor Deelnemers bij aanvang van het ingeschreven USWIM event is 8 jaar. 

10.2 De maximum leeftijd bij aanvang van USWIM events voor Deelnemers is 18 jaar. Indien Deelnemer tijdens het USWIM event de leeftijd van 19 jaar bereikt, geldt de leeftijd van het moment van aanvang van de USWIM Topsport Special.

 

11. Gevonden voorwerpen

11.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een USWIM event nog vier weken door USWIM bewaard. Na het verstrijken van deze periode is USWIM gerechtigd deze voorwerpen over te dragen.

 

12. Verzekering Deelnemer

12.1 Deelnemers aan een USWIM event dienen in het bezit te zijn van een startvergunning van de KNZB. Via deze startvergunning zijn de deelnemers verzekerd via de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond). 

 

13. Wet bescherming persoonsgegevens

13.1 USWIM legt van haar deelnemers in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • de beoordeling, acceptatie en uitvoering van de leveringsovereenkomst.

  • voor het onderhouden van deelnemerscontacten.

  • het bestrijden van fraude.

  • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

14. Garantiebepalingen merchandise artikelen.

14.1 USWIM geeft bij normaal gebruik en onderhoud 6 maanden garantie op materiaal- en constructiefouten op haar merchandise producten. Slijtage door intensief gebruik valt niet binnen de garantie. Eventuele porto- of transportkosten zijn voor rekening van de klant. 

 

15.Toepasselijk recht, interpretatie en geschillen.

15.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

 

versie 25 februari 2021 

bottom of page